ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561